محمدی:

کم کاری متولیان فرهنگی درقبال نسخه‌هایی که غربیها برای جوانان می‌پیچند

آسیب‌شناس اجتماعی گفت:غربیها با آگاهی از پاشنه آشیل نیازهای جوانان،نسخه‌های اشتباهی را در ماهواره به خورد جوانان می‌دهند درحالیکه دین ما سرشار از آموزشهای غنی اسلامی به جوانان است.

آخرین اخبار