مقابل اتحادیه مرغداران صورت گرفت

تجمع مرغداران اصفهانی در اعتراض به ساعت کشتار مرغ

رئیس انجمن صنفی مرغداران گوشتی در اصفهان گفت: مرغداران اصفهانی جهت اعتراض به ساعت کشتار و بارگیری مرغ در اصفهان در مقابل اتحادیه مرغداران تجمع کردند.

آخرین اخبار