مراجعه به متخصص از مسیر ارجاع ممنوع/

سه سئوال هاشمی از تامین‌ اجتماعی/گناه روستائیان چیست؟

وزیر بهداشت با مطرح کردن سه سئوال از تامین‌اجتماعی بر ضرورت تجمیع بیمه روستاییان در قالب بیمه سلامت ایرانیان گفت: مراجعه به متخصص از مسیر ارجاع نباید اجباری شود، از طرفی هم یک روستایی گناهی نکرده که ارزش دفترچه بیمه‌اش کمتر از دفترچه شهرنشینان باشد.

آخرین اخبار