رييس پليس راهنمايي و رانندگي استان اصفهان خبر داد:

راه‌اندازي گشت ضربت “برخورد با تخلف پارك دوبله” در اصفهان

رييس پليس راهنمايي و رانندگي استان اصفهان از راه‌اندازي گشت ويژه ضربت براي برخورد با تخلف پارك دوبله در سطح شهر اصفهان خبر داد.

آخرین اخبار