در دیدار استاندار اصفهان و رییس مجلس مجارستان مطرح شد

تقویت روابط اصفهان ومجارستان

در دیدار استاندار اصفهان و رییس مجلس مجارستان بر تقویت روابط اصفهان و مجارستان تاکید شد .

آخرین اخبار