بر اساس برآوردی هشدار دهنده؛

ریشه کنی فقر مطلق در چهار سال، آرزو یا واقعیت؟

فقر مطلق و به تعبیر دیگر فقر خشن،پدیده ای است که برخی مسئولان دولتی تعداد آن را دو میلیون و برخی کارشناسان اقتصادی 5 میلیون نفر برآوُرد می کنند.

آخرین اخبار