دبیرخانه بهسازی مقطع ابتدایی مدارس کشور به اصفهان واگذار شد

رییس اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی دوره ابتدایی کشور، از واگذاری دبیرخانه بهسازی و توانمند سازی منابع انسانی دوره ابتدایی وزارت آموزش و پرورش به اصفهان خبر داد.

آخرین اخبار