دلایل گرفتگی گوش + درمان خانگی

عمرانی گفت: علت گرفتگی گوش در واقع مساوی نبودن فشار هوا در ۲ طرف پرده گوش است که باعث کشیده شدن پرده به یک طرف، جلوگیری از لرزش کافی و در نتیجه کاهش سطح شنوایی فرد می‌شود.

آخرین اخبار