نوشتار 3:

اسرائیل به کجا چنین شتابان

اسراییلی ها گمان می کردند می توانند با یکسان سازی همه قومیت های گوناگون وارد شده به اسراییل ، یک هویت یکسان اسراییلی ایجاد کنند در حالی که عکس این جریان اتفاق افتاد و پروژه دیگ ذوب کننده ، شکاف ها را در جامعه اسراییل بیشتر کرد شکافی که امنیت اسرائیل را تهدید می کند.

آخرین اخبار