تصاویر ی از حضور شرق اصفهان(8):

فریادی پر از التهاب، در دهان مردمی به جنس کویر جرقویه سفلی/ تصویر

شهر محمد آباد جرقویه سفلی سراسر حضور عشق و دوستی با مردم غزه بود.

آخرین اخبار

تبلیغات