امام جمعه شهر محمدآباد:

تیم هسته ای عزت ایران را در نظر داشته باشد

امام جمعه شهر محمدآباد گفت: آنچه مهم است تیم هسته ای باید سعی کنند رهنمودهای امام خامنه ای را مد نظر قرار دهند وعزت وسربلندی ایران را مدنظر داشته باشند .

آخرین اخبار

تبلیغات