بازی با جان مردم با واردات محصولات تراریخته/ لزوم برخورد قاطع با وارد کنندگان سرطان به کشور

چنانچه «محصولات تراریخته» وارداتی همانگونه که در این گزارش مورد تأکید است، «محصولات سرطانزا و ناسالم» باشند و جان مردم بیگناه و نابودی سرمایۀ اجتماعی کشور به بازی گرفته شده باشد، آیا این «جرم» زشت و جنایتکارانه قابل اغماض و بخشودگی است؟!

آخرین اخبار

تبلیغات