استاندار اصفهان:

روش‌های نوین کشاورزی در استان اصفهان مورد استفاده قرار می‌گیرند

استاندار اصفهان گفت: استفاده از تجربه‌های تاریخی تحقیق، آموزش و ترویج کشاورزی در ایران و جهان برای تغییرات بنیادی و به روزرسانی روش‌های جدید تولید حائز اهمیت بوده و روش‌های نوین کشاورزی در استان اصفهان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

آخرین اخبار

تبلیغات