فساد اقتصادی نیازمند جراحی گسترده است؛

محاکمه یک مهره سوخته

دولتی بودن اقتصاد، اقتصاد نفتی و پولی درشت با منابع بسیار و مصارف غیر شفاف، عدم شفافیت مالی و مالیاتی، بروکراسیهای پیچیده، نبود نهادهای نظارتی قوی، عدم اجرا شدن قوانین مرتبط با فساد و… از جمله دلایل فساد در اقتصاد کشور عنوان شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات