شاعر جوان برُکانی:

من عاشق محمدم….

ستاره ای در آسمان ربیع درخشید و زمین گفت من عاشق محمدم ….

فاطمه دانش پسند:

تأثیر خشکسالی و کمبود امکانات آموزشی مهمترین عامل مهاجرت در شرق اصفهان است

ساکنین روستا با مهاجرت به شهر و اجاره دادن خانه های خود به اتباع خارجه (افغانی) و دیگر هموطنان باعث تنوع فرهنگی و قومیت گرایی در روستا و بروز مشکلات و ناهنجاری اجتماعی در روستا شده اند.

فاطمه دانش پسند

یک تلنگر، آسیب های اجتماعی در زنان روستایی

امروزه زنان روستايي در منزل خود با ديدن مظاهر زندگي شهري و جهاني در رسانه هاي داخلي و جهانی(ماهواره) در معرض دگرگونی خلقیات قرار گرفته است.

آخرین اخبار

تبلیغات