صاحب نیوز- سلیمه آقامیری

آقای احمدی نژاد شما اشتباهی بودید…!

از همان موقع که یک عده اشتباه کردند و به شما رأی دادند! از آن موقع که سبک زندگیتان با سبک زندگی دولتمردان قبلی متفاوت بود اشتباهی بودید!

آخرین اخبار

تبلیغات