امیر حسین نوروزی شاهتوری:

لزوم تاكيد بر اقتصاد مقاومتی در کشور ایران

اقتصاد مقاومتی تعریفی است که در تحریم و خصومت شدید تعیین کننده رشد و شکوفایی است.

آخرین اخبار

تبلیغات