خانه های مجردی چگونه پدید می آید؟ / فرصت های بی بند و باری در شهر!

موضوع خانه های مجردی، امروز موضوع جدیدی نیست، اما به عنوان یک معضل فرهنگی-اجتماعی جدی محسوب می شود. معضلی که نیاز به بررسی دقیق و سیاستگذاری صحیح دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات