وقتی جای مدعی و متهم عوض می‌شود؛

چرا مدعیان قانون‌مداری با طرح پلیس برای امنیت اخلاقی مخالفند؟

اگرچه طرح اخیر پلیس تفاوت ماهیتی با پلیس نامحسوس راهور ندارد و به دنبال تأمین امنیت شهروندان در مقابل با لاابالی‌ها و متخلفین است، اما می‌شد با مدیریت بهتر فضای افکار عمومی، از ایجاد ادبیات عوامانه توسط مدعیان قانون‌مداری جلوگیری کرد.

آخرین اخبار