داریوش ارجمند

ظرفیت زورخانه برای ترویج فرهنگ پهلوانی در جامعه استفاده شود

بازیگر با تجربه سینمای ایران گفت: ما باید پیرو خط پهلوانی باشیم و فرهنگ پهلوانی را در بین جامعه خود انتشار دهیم تا بتوانیم تأثیرات این فرهنگ را در جامعه خود مشاهده کنیم.

آخرین اخبار

تبلیغات