معاون ‌اداره‌کل ارشاد اصفهان

بانک اطلاعاتی “طراحان مد و لباس اسلامی” در اصفهان تدوین شد

معاون ‌اداره‌کل فرهنگ و ارشاد ‌استان اصفهان گفت: بانک اطلاعاتی “طراحان مد و لباس اسلامی” در اصفهان تدوین شد.

آخرین اخبار

تبلیغات