منا قربانگاه حجاجی که در آسمان احرام بستند؛

طاق نصرت هایی که جای خود را به پارچه های عزا داد

کاروان های سفر رفته حجاج به ایران باز می گردند با کوله باری از غم و درد، این ساعت های آخر گوشه و کنار ایران حال و هوای عجیبی حاکم است تعدادی در تدارک استقبال از حاجیان از حج برگشته اند و جمعی مشغول جمع ریسه ها و طاق نصرت ها و نصب پارچه های عزا برای حاجیانی که در آسمان احرام بسته اند.

آخرین اخبار

تبلیغات