نماینده مردم اصفهان درمجلس:

دولت در رسیدگی به مسائل اقتصادی منتظر مذاکرات نماند

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: باید از تولید، صنعت داخل حمایت و اقتصاد مقاومتی محقق شود که این امور با رفع موانع تولید اجرا می شود.

آخرین اخبار

تبلیغات