“شَبَحِ درد” دست قطع شده با یک زندگی زناشویی چه کرد؟

طراح و ابداع کننده نخستین شبکه اجتماعی سلامت خانواده درباره اثرات ناتوانی جنسی از شَبَحِ درد دست قطع شده فردی گفت که منشا آن عدم پذیرش همسر در رابطه زناشویی و در نهایت ناتوانی جنسی در طول ۲۰ سال زندگی حکایت می‌کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات