در مراسم ترحیم شهید شیرانی مطرح شد

شهید شیرانی با تمام قوا ایستاد و با حرف و قلم و جان خودش حرکت کرد

شهید شیرانی بدون اینکه به فکر مقام دنیایی باشد سالها در مناطق محروم و جنوب کشور بدون چون و چرا و کم و کاستی امتثال امر الهی کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات