مسئول اجرایی مرکز نیکوکاری شهر هرند

جذب بالای خیرین در اولین مرکز نیکوکاری بخش جلگه انجام شد

مسئول اجرایی مرکز نیکوکاری شهر هرند از کمک 817/470/000 ریالی خیرین نیکوکار به مرکز نیکوکاری هرند خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات