فرماندار اصفهان مطرح کرد:

شبکه های نوین آبیاری اقدام ارزشمند در خشکسالی شرق اصفهان است

فرماندار اصفهان از افزایش راندمان کشاروزی در ایجاد شبکه های نوین آبیاری در شرق اصفهان خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات