مشاور اجتماعی استانداری اصفهان:

شیوع شایعات خط آرامش و روند کار کارشناسی را از بین می برد

امام جمعه ورزنه گفت: ما بررسی علمی به فکر حل مشکل باشیم نه با برخی شایعات تکان دهنده اماری آرامش مردم را بر هم بزنیم.

آخرین اخبار

تبلیغات