مسئول بیت المهدی جار

هئیت های اهل بیت تلخی لحظه هایم را پاک کرد

شاکری مسئول هیئت بیت المهدی جار با اشاره به برگزاری جلسات متعدد دینی در ایام و مناسبت های اهل بیت در طول سال گفت: از اهل بیت می خواهم توفیق خدمت رسانی در این هیئت ها را از من نگیرد.

آخرین اخبار

تبلیغات