درحاشیه موضوع رانت خواری درخانه سینما

شما که صفیر روشنفکری تان جهان را کر کرده است چرا؟

با سینمایی که برآیند آن ، و مدعی ترین آدم های حوزه روشنفکری ! اش یکدیگر را متهم به رانت خواری می کنند، چه باید کرد؟ آیا مدیریت همین را می خواهد؟سینماگری که دایم درمقام دفاع از پاکی خود است چگونه می تواند ناپاکی دیگران را به چالش بکشد؟

آخرین اخبار

تبلیغات