عضو شورای شهر اصفهان:

به نظر همشهریان در دفن ریچارد در اصفهان احترام می گذاریم

عضو شورای شهر اصفهان گفت: دفن ریچارد فرای در حاشیه ی زاینده رود با توجه به مخالفت مردم می بایست بررسی مسئولین را داشته باشد.

آخرین اخبار