تغییرات بنیادین در جوهره حزب عدالت و توسعه در ترکیه

یکی از مباحثی که در سطح منطقه ای در حاشیه قرار گرفت روابط رژیم صهیونیستی و ترکیه بود که چندان مورد توجه رسانه ها قرار نگرفت.این روابط از چند جهت حائز اهمیت است البته برای اینکه وارد این بحث شویم نیاز داریم به طور خلاصه به سابقه این روابط اشاره ای شود

آخرین اخبار