بهترين مواد غذايي براي مقابله با گرسنگي

مريم سادات كاظمي: يكي از مشكلاتي كه در دوران رژيم مسئله ساز مي شود، غلبه بر احساس گرسنگي است. اما به راحتي مي توان گرسنگي را تحمل كرد البته به شرط اينكه پروتئين ها و فيبرها را به بشقاب غذاي خود دعوت كرد.

آخرین اخبار