اینجا ورزنه است:

ارزش های اسلامی را فدای رونق گردشگری نکنیم

فرهنگ بومی منطقه و شهرمان که از هر سو مورد تهدید است در ارجحیت قرار دهیم تا خشکی زاینده رود به پای خشکیدن فرهنگ و ارزش های اسلامی اشک نریزد.

آخرین اخبار