سند راهبردی به گنجینه خاطرات پیوست؛

اصفهان پایتخت ورزش ایران، رویایی که فراموش شد

مهم ترین و جذاب ترین قسمت این سند راهبردی مربوط به هدف اصلی و چشم انداز این سند بود که بر مبنای آن اصفهان باید در سال ۱۳۹۴ یعنی ۴ سال بعد از تدوین این سند به عنوان پایتختی ورزش ایران دست پیدا می کرد و منظور از پایتخت ورزش ایران کسب بالاترین میانگین در شاخص های ورزش کشور بوده است.

آخرین اخبار