همگام با گروه های جهادی شرق اصفهان1/گروه فاطمیون

دستان هنرمند دختران روستا بر دیوارهای زمخت مدرسه، خاطره آفرید/ هجرت برای محرومیت

گروه جهادی فاطمیون به مدت 7 روز در روستای دستگرد مار براآن شمالی فعالیت کرد تا بتواند به نوعی در محرومیت زدایی از مردم شرق اصفهان نقشی ایفا کند.

آخرین اخبار