گفتگو با مامای مرکز بهداشتی درمانی حسن آباد:

با نفس نوزادان، نفس هایمان تازه می شود

شعله جمالی، مامای جوان کویر، زیبایی لحظه هایش را تولد نوزادی سالم و گریه ای که نشان از حیات عزیزی در دنیای خاکی دارد، عنوان کرد.

آخرین اخبار