رایگان شدن عوارضی تهران – قم در زمان برگزاری نمایشگاه کتاب

معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: عوارضی تهران – قم جمع آوری نمی شود اما در ایام برگزاری نمایشگاه کتاب عوارضی باز شده و عبور خودرو رایگان می شود.

آخرین اخبار