کاربران با هشتگ #بسیجی_ام نوشتند:

شهادت پایان راه یک بسیجی نیست، بلکه آغاز راه است

کاربران فضای مجازی، توئیت های خود درباره بسیج و بسیجی بودن را در شبکه های مجازی منتشر کردند.

آخرین اخبار