در بیست و یکمین روز تجمع انجام شد؛

خواسته کارگران زحمت کش پروژه راه آهن ورزنه تا پیگیری امام جمعه شهر

پیگیری کارگران پروژه کیسون واقع در راه آهن ورزنه در بیست و یکمین روز خود به سر رسید و این درحالی بود که امام جمعه شهر ورزنه، دست کارگران را برای پیگیری دریافت حقوق قانونی شان فشرد.

آخرین اخبار