حمایت شهرداری اصفهان از مساجد/ راهکارهای شورای اسلامی شهر در نوسازی مساجد

شهرداری اصفهان 60میلیارد ریال برای کمک به عمران مساجد اصفهان در بودجه 93 اختصاص داده که این اعتبار در بودجه 94 با رشد بیشتر پیش بینی شده است.

آخرین اخبار