همزمان با شرق اصفهان:

تودشکی ها انزجار خود را از جنایات ال سعود اعلام داشتند

مردم شهر تودشک در راهپیمایی سراسری خود اعلام انزجار خود را از جنایات آل سعود اعلام کردند.

آخرین اخبار