رمز و راز مانایی جمهوری‌اسلامی

امروز هر کس که کمترین بهره هوش سیاسی داشته باشد، می ‌داند که راهبرد آمریکا در مقابله با ایران «نفوذ در داخل» و «قطع نفوذ ایران در منطقه و جهان» است.امروز با فشار یک دکمه میلیون‌ ها صفحه اسرار کشور را می ‌توان با کمترین هزینه به دشمن داد.

آخرین اخبار