در پي توسعه روشي نوين:

جدیدترین روش پیش بینی رانش زمین با فیبرنوری

محققان ایتالیایی موفق به توسعه روشی شده اند که قادر به پیش بینی رانش زمین، قبل از وقوع است.

آخرین اخبار