تکه های پازل خانواده ی منظم در دست زن

از آنجا که آدمی در مسیر تکامل است و برای رسیدن به کمال باید، در پرتو عقل از کوتاهترین راه بهره جوید تا به هدف خویش دست یابد، نظم و انضباط را به عنوان کوتاهترین راه می شود نام برد.

آخرین اخبار