رئیس هیات مدیره صنف کشاورزان شهرستان اصفهان

کشاورزان شرق اصفهان مطالبات خود را از مجاری قانونی پیگیری می کنند

رئیس هیات مدیره صنف کشاورزان شهرستان اصفهان گفت: کشاورزان شرق اصفهان مطالبات خود را به دور از احساس و تنها از مجاری قانونی پیگیری می کنند.

آخرین اخبار