در روستای روران برگزار شد

پیوند نسل قدیم و جدید در گردهمایی دانشجویان در حال تحصیل

گردهمایی دانشجویان در حال تحصیل روستای روران با هدف کمک رسانی به امور دهیاری در ارتقا سطح فرهنگی و علمی روستا برگزار شد.

آخرین اخبار