۲۹ اسفند ۱۳۲۹

اصفهان همگام با ملی شدن صنعت نفت

در اصفهان طرفداران مصدق پس از کودتای نافرجام ۲۵ مرداد به خیابان ها آمده و با فرار شاه از ایران در میدان مجسمه، تندیس رضاخان را پائین کشیدند. اما تحولاتی که در ۲۸ مرداد در تهران صورت گرفت در اصفهان نیز مؤثر واقع شد و با سرکوب مردم و کشته شدن عده ای نهایتاً دولت مصدق سقوط کرد…

آخرین اخبار