نگرانی های به حق مدیر پاتخته ای؛

تردید جدی سلطان حسینی برای مدیر کلی ورزش اصفهان

نگرانی های جدی در خصوص عدم تزریق منابع مالی به ورزش اصفهان و طلسم ورزشگاه نقش جهان موجب شده تا دکتر سلطان حسینی گزینه اصلی مدیر کلی ورزش و جوانان تردید جدی برای جانشینی جواهری پیدا کند.

آخرین اخبار