عضو بسیج جامعه زنان:

نسبت به حجاب سهل انگاری آگاهانه صورت می گیرد

اگر به این موضوع عفاف و حجاب به صورت اصیل پرداخته شود و قوه فکری و استدلالی نسل نوجوان و جوان را مخاطب خود قرار دهیم، خیلی موثرتر می توان به سر منزل مقصود در امر حجاب و استفاده از چادر به عنوان نماد ملی و اسلامی برای پوشش توسط نسل جوان رسید.

آخرین اخبار